Lá Mây tìm lại tin nhắn và comment cũ, chụp lấy một vài feedback. Đây chỉ là một phần nhỏ mà Lá Mây tìm được, và Lá tin rằng rất nhiều khách hàng đã yêu thương mà không nói ra.

 

Bonnus một icon buồn cười :D.