Dự án học sinh tại Lá Mây Farm 

Lá Mây Farm là nông trại thực hành của học sinh Maya Farm School, nơi các em được tiếp thu kiến thức và thực hành các dự án học sinh về nông nghiệp.
 • TOÁN HỌC & ỨNG DỤNG TOÁN HỌC: Tính số lượng giống, diện tích canh tác, nhân công trong mỗi thời kỳ, lượng của nguồn chế phẩm sinh học hỗ trợ, luân canh đáp ứng nhu cầu hàng ngày và dự trữ v.v…
 • HỆ SINH THÁI: Chuỗi thức ăn; sự phân bổ cây trồng theo khu vực địa lý và mùa vụ; tương tác giữa các loài trong môi trường; ý nghĩa của một hệ sinh thái cân bằng và cách thức để bảo vệ hệ sinh thái v.v….
 • THỰC VẬT HỌC: Vòng đời của các loài thực vật; đặc điểm và công dụng của các loài thực vật bản địa; trồng cấy, chăm sóc và thu hoạch; mối tương quan giữa các loài thực vật với nhau (tầng tán, cộng sinh v.v…); ý nghĩa của thực vật đối với sinh tồn của trái đất và con người…
 • ĐỘNG VẬT HỌC: Các phân lớp động vật, đặc điểm cấu tạo, đặc điểm sinh sống, vòng đời…; chuỗi thức ăn; ý nghĩa của cân bằng loài v.v…
 • ĐỊA LÝ: Quan sát hướng gió, hướng nắng, chất đất, nguồn nước v.v… để lựa chọn giống cây trồng phù hợp.
 • V.v…
Dự án học sinh tại nông trại Lá Mây Dự án học sinh tại nông trại Lá Mây Dự án học sinh tại nông trại Lá Mây Dự án học sinh tại nông trại Lá Mây Dự án học sinh tại nông trại Lá Mây Dự án nông nghiệp của học sinh Dự án nông nghiệp của học sinh Dự án nông nghiệp của học sinh Dự án nông nghiệp của học sinh Dự án nông nghiệp của học sinh Dự án nông nghiệp của học sinh Dự án nông nghiệp của học sinh Dự án nông nghiệp của học sinh